Kiantaman ympäristövastuu

maanantai 16.05.2022

Vastuullisesti hyvää luonnosta

Elintarvikealan toimijana korkealuokkaiset raaka-aineet puhtaasta luonnosta ovat toimintamme ja tuotteidemme perusta ja mahdollistaja. Ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen on meille luonnollisesti tärkeää, ja se on osa vastuullisuusohjelmaamme.

Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, käyttämällä resursseja tehokkaasti ja pyrkimällä jatkuvaan ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Haluamme myös tulevaisuudessa säilyttää puhtaat metsät, viljelysmaat ja vedet, joten teemme joka päivä valintoja ja työtä raaka-aineidemme kasvuympäristön turvaamiseksi ja puhtaana pitämiseksi.

Muun muassa seuraavilla toimenpiteillä pyrimme vähentämään ympäristökuormitustamme:

 • Ennaltaehkäisemme marjanpoiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja kouluttamalla poimijoita varvustoa säästävään poimintatapaan ja roskaamattomuuteen. Poimijoidemme tulee noudattaa jokamiehenoikeuksiin liittyviä sääntöjä ja ohjeita.
 • Koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioissa ja kannustamme ympäristöä säästävien aloitteiden tekoon.
 • Kuljetuksissa suosimme ympäristösertifioituja kuljetuspalveluita. Pyrimme suunnittelemaan kuljetukset siten, että matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja kuormat täysiä.
 • Hankinnoissa suosimme ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita, joiden materiaalien on oltava mahdollisimman hyvin kierrätettäviä.
 • Valmistamamme tuotteet pakataan kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin.
 • Biokia-tuotemerkkimme kuivatuotteiden pakkausten materiaalit voidaan kierrättää joko kartonki- tai muovinkeräykseen. Pakkausten materiaalit tulevat suomalaisilta valmistajilta. Lyhyemmät kuljetusmatkat ovat ympäristölle hyväksi.
 • Sisäisillä jätelajitteluohjeilla pyrimme minimoimaan kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän.
 • Varastoimme ulkona runsaasti tiloja vaativat tuotannon tarveaineet, kuten kuormalavat ja marjan keruulaatikot, joten niiden varastointiin ei kulu energiaa.
 • Vedellä on tärkeä rooli raaka-aineidemme kasvussa ja tuotteidemme valmistuksessa. Pääosa raaka-aineistamme kasvaa villeinä luonnossa, joten niitä ei tarvitse kastella eikä lannoittaa. Tuotannon pitää olla ehdottoman hygieenistä, mutta vedenkäytön vähentäminen on kuitenkin oleellinen osa vastuullista toimintaamme.
  • Käytämme tuotantoprosessissa syntyvää lämmintä vettä laitteiden ja tilojen pesussa.
  • Pumppaamme talousveden omista porakaivoista, jotka sijaitsevat tehdasalueellamme. Veden osalta ei tule pitkiä siirtomatkoja eikä lämpöhäviöitä. Prosessissa syntyvä puhdas, mutta ei sellaisenaan juotavaksi kelpaava, vesi käytetään pesuun ja ylimäärä johdetaan ELY-keskuksen ja Suomussalmen kunnan luvalla luontoon, jolloin se ei rasita kunnallista jätevedenpuhdistamoa. Samoin kaikki sadevedet ohjataan luontoon.
  • Olemme kouluttaneet henkilökuntaamme veden säästämiseen pesutilanteissa. Pidämme myös pesuainevahvuudet sopivan matalina ja päivittäiset pesut teemme pelkällä vedellä.
  • Hyödynnämme pakastevarastojen ja tuotantolaitteiden käytöstä syntyvän hukkalämmön veden ja sisäilman lämmitykseen.
 • Uusien laitteiden ja kiinteistöjen investoinneissa sekä nykyisten laitteiden ja kiinteistöjen kunnossapidossa suosimme energiaa ja raaka-aineita säästäviä ratkaisuja.
 • Etsimme ratkaisuja lämmitykseen ja energian tuottoon käytettävän öljyn korvaamiseen uusiutuvilla energiamuodoilla.
 • Suosimme etäkokouksia matkustamisen vähentämiseksi.
 • Yrityksen käytössä olevat autot vaihdamme asteittain sähkö- tai hybridimalleihin.
 • Kannustamme toimittajia ja alihankkijoita ympäristöystävällisen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Toimittajien ja alihankkijoiden tulee sitoutua yrityksemme toimittajaohjesääntöön, jossa käsitellään myös ympäristöasioita.
 • Hyödynnämme raaka-aineemme tehokkaasti. Esimerkiksi mehun puristuksen sivuvirta yleensä kuivataan, ja marjan siemenet myydään edelleen öljyn uuttoon erikoistuneille yrityksille.

Ympäristökuormituksesta on mahdotonta päästä täysin eroon, mutta uusien ratkaisujen kehittäminen onkin olennainen osa tuotantomme ympäristövastuuta. Sivuvirtojen hyödyntämisessä, esim. marjojen lehtien ja kuorien osalta meillä on vielä kehittämispotentiaalia. Mahdollisimman ympäristöystävällisten tuotteiden tekemisessä on omat haasteensa. Esimerkiksi valitsemamme pakkausmateriaalit ovat tällä hetkellä paras yhdistelmä, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Elintarvikepakkauksen tärkein tehtävä on kuitenkin pitää tuote kunnossa ja käyttökelpoisena. Jos tuote ei säily, se menee hukkaan ja syntyy turhaa hävikkiä.

Seuraamme ympäristöpolitiikkaamme liittyviä tavoitteita vuosittain, ja kehitämme toimintaa niiden perusteella ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi.

Ympäristötavoitteemme vuodelle 2022:

 • Toteutamme tehtaan kokonaistoimintaa kuvaavaa hiilijalanjäljen laskentaa luotettavan yhteistyökumppanin ja tutkitun laskentamenetelmän avulla.
 • Toteutamme yrityksen ympäristöasioita koskevan riskinarvioinnin ja pyrimme sen pohjalta poistamaan ja vähentämään todettuja riskejä.
 • Marjojen puhdistuksesta syntyvän biojätteen määrän vähentämiseksi tehostamme poimijoidemme koulutusta. Tavoitteenamme on pienentää puhdistettavan marjan hävikkiprosenttia enintään 5 %:iin (koko kauden keskiarvo).